Flash Sale 🌸 Free Gifts for Order $300+
繁體中文 zh
  • English en
  • 繁體中文 zh
Flash Sale 🌸 Free Gifts for Order $300+
繁體中文 zh
  • English en
  • 繁體中文 zh
購物車 0
海綿頭顏色筆專用畫冊
Do-A-Dot Art

Do A Dot Art 海綿頭顏色筆專用畫冊 - 逛逛動物園

定價 $49.00 售價 $69.00 單價

Made in USA 海綿頭顏色筆專用畫冊 

呢套海綿頭顏色筆, 集合哂顏色和吸印印呢兩個孩子最愛原素, 緊係冇得輸啦!好用唔駛多講!! 連平時冇耐性油顏色嘅小朋友佢都吸引到果度好野啦~ 所以, 一直好多MaMa都找我地代購埋Do-A-Dot Art 原裝的畫冊, 不嬲甚少有減價!! 我們就幫大家搵哂網上D免費channel, 或者係我地網站都有得免費下載啊, 不過要DIY梗係冇咁方便嘅~ 係要花少少時間架! 嗱!! 日理萬機嘅MaMa而家有佳音喇~

一大本, 囝囝囡囡style又有, 連平時成日斷貨嘅Copy Book 同學寫123都有喇~ 哈! 仲要有特價, 囤貨好時機! 優質厚身水彩紙, 快乾不易透底!! 創作得心應手~

★ 特厚水彩紙、作畫快乾、不易皺、不過底
★ 每頁有預切虛線以便逐頁撕出或個別收藏
★ 合兩歲或以上
★ Made in the USA 美國製

 
 

分享產品